Udostępnienie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących stanu jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna może być również udostępniona przedstawicielowi pacjenta, ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji przez KORWR

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 p.849).

  • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć wniosek.
  • Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta można składać w rejestracji Ośrodka, przesyłać pocztą na adres Ośrodka lub w formie skanu na adres e-mail: rejestracja@korwr.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem +48 12 421 68 62
  • Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 p.849). Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w żądanym zakresie udostępniana jest bezpłatnie.
  • Odpłatność za dokumentację medyczną jest zgodna z ustawową podstawą wyliczenia (w tabeli), która bazuje na przeciętnym wynagrodzeniu.
  • Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej na piśmie następuje po wcześniejszym dokonaniu opłaty w rejestracji zgodnie z Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej.
  • Cena jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,39 zł.
  • Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jest załącznikiem do tych zasad.


Wzór wniosku...


  Odpłatność za dokumentację medyczną

Podstawą wyliczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Maksymalne opłaty określa Ustawa (Dz.U. 2020 p.849).

1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji

1 strona kopii lub wydruku dokumentacji

dokumentacja na nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia