Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

W Ośrodku stosujemy nowoczesne standardy diagnostyki i terapii małego dziecka. Opiekę nad dzieckiem zapewnia doświadczony zespół wielospecjalistyczny. Terapia opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka.

  Godziny przyjęć pacjentów w Ośrodku

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00

Metodyka pracy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Opieka nad dzieckiem w ORD ma charakter kompleksowy i ciągły. Opieka kompleksowa oznacza, że każdy pacjent ma zapewnioną opiekę wielospecjalistyczną.

W skład zespołu wielospecjalistycznego wchodzi: lekarz specjalista pediatrii, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lekarz specjalista neurologii dziecięcej, psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta. Zadaniem zespołu jest stałe monitorowanie rozwoju psychoruchowego dziecka i dostosowanie terapii adekwatnie do jego potrzeb.

Pracujący w zespole psycholog diagnozuje rozwój psychoruchowy dziecka, w razie potrzeby wspiera rodziców w problemach natury psychologicznej związanych z procesem terapii dziecka oraz problemem zagrożenia nieprawidłowym rozwojem i niepełnosprawnością dziecka.

Neurologopeda diagnozuje i wspiera rozwój mowy dziecka oraz proces żywienia dziecka.

Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego wymaga ścisłej współpracy z rodzicami dziecka i ich zaangażowaniu w proces terapeutyczny.

Powyższe zasady opierają się na nowoczesnych standardach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opracowanych przez Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium i zatwierdzonych przez WHO jako model profilaktyki rozwojowej.


Więcej...


Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Celem wizyty w Poradni Rehabilitacyjnej jest zdiagnozowanie problemu rozwojowego dziecka. Podczas wizyty lekarz dokonuje oceny wskazań oraz przeciwskazań do rehabilitacji dziecka. Efektem wizyty w tej Poradni jest skierowanie na terapię.

Metodyka pracy Poradni Rehabilitacyjnej

Specjalistyczne badanie lekarskie realizowane w Poradni Rehabilitacyjnej Ośrodka obejmuje:

 • Wywiad medyczny obejmujący okres okołoporodowy, wykrywający czynniki ryzyka zaburzeń rozwojowych
 • Ocenę stanu ogólnego dziecka
 • Ocenę motoryki spontanicznej dziecka
 • Określenie fazy rozwojowej według testów screeningowych takich jak:
  • test reaktywności posturalnej wg Vojty - określa tzw. wiek neurologiczny dziecka oraz pozwala na wykrycie Zaburzenia Centralnej Koordynacji Nerwowej tj funkcji motorycznych
  • ocenę wybranych odruchów pierwotnych
  • diagnostykę deficytów rozwojowych w zakresie rozwoju mowy, rozumienia mowy, rozwoju społecznego, percepcji, motoryki precyzyjnej w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową
 • Badanie neurologiczne
 • Pomiary antropometryczne


Więcej...


  Godziny przyjęć pacjentów w Poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:00 – 19:00 13:00 – 16:30

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

W Poradni Psychologicznej stosuje się diagnostykę i terapię dostosowaną indywidualnie do potrzeb i wieku dziecka. Pracujący w Poradni psychologowie wspierają także rodziców i opiekunów naszych małych pacjentów.

  Godziny przyjęć pacjentów w Poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 15:30 14:00 – 20:00 08:00 – 15:30 08:00 – 20:00 08:00 – 15:30

Metodyka pracy Poradni Psychologicznej

Proces diagnostyczno-terapeutyczny realizowany w Poradni Psychologicznej jest dostosowany do wieku i potrzeb dziecka. Ze względu na wiek dziecka podzielony on został na 3 okresy. W stosunku do dziecka znajdującego się w każdym z tych okresów stosowana jest inna diagnoza i terapia.

Okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy (0-3 rż)
Diagnoza obejmuje ocenę funkcjonalną niemowląt i dzieci w okresie po niemowlęcym. W ramach terapii odbywają się spotkania z rodzicami, które obejmują szeroko rozumianą pomoc dla dziecka i jego rodziców oraz dotyczą: rytmu snu, karmienia, rozwijania więzi z dzieckiem, zabawy, relacji z rodzeństwem, adaptacji do żłobka, przedszkola, żałoba po stracie.

Okres przedszkolny (4 -6 rż)
Diagnoza koncentruje się na problemach rozwojowych, ruchowych, umysłowych, emocjonalnych, społecznych.
Terapia obejmuje indywidualną terapię dziecka, terapię rodzinną, psychoedukację.

Okres szkolny (7-18 rż)
Diagnoza koncentruje się na: badaniu rozwoju umysłowego, badaniu zaburzeń emocjonalnych (lęki, fobie, żałoba po stracie, rozpad rodziny, krzywdzenie, zaparcia, moczenie), zaburzeń społecznych (nieśmiałość, zachowania agresywne, mutyzm, zburzenia sensoryczne) oraz zaburzeń okresu dorastania (tożsamości, jedzenia, obrazu siebie, relacji w rodzinie, relacji rówieśniczych).
Terapia obejmuje indywidualną terapię dziecka, terapię rodzinną i wsparcie.


Więcej...


Poradnia Logopedyczna

Celem wizyty w Poradni Logopedycznej jest zdiagnozowanie problemu rozwojowego dziecka w kontekście komunikacji. Poradnictwem obejmujemy dzieci od okresu niemowlęcego. W Poradni powadzimy profilaktykę i terapię rozwoju mowy.

Metodyka pracy w Poradni Logopedycznej

W Poradni Logopedycznej odbywają się spotkania z logopedą/neurologopedą, w czasie których badane są wczesne uwarunkowania komunikacji niemowlęcia. Ale pracujemy także w ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami.

Podczas spotkania w Poradni nasz specjalista:

 • przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem dotyczący przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego, przebiegu rozwoju funkcji pokarmowych, itp.
 • ocenia budowę aparatu artykulacyjnego
 • sprawdza odruchy ze sfery orofacjalnej
 • ocenia umiejętności niemowlęcia leżące u podstaw rozwoju mowy i komunikacji
 • w zależności od potrzeb ocenia rozwój funkcji pokarmowych (pobieranie pokarmu z butelki, łyżeczki, gryzienie, żucie)
 • ocenia rozwój funkcji przedjęzykowych - głużenia, gaworzenia
 • u dzieci starszych ocenia kompetencje językowe i komunikacyjne
 • udziela wskazówek dotyczących stymulacji rozwoju mowy
 • udziela informacji na temat profilaktyki logopedycznej


Więcej...


  Godziny przyjęć pacjentów w Poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:30 – 12:00 07:30 – 11:30
14:00 – 19:00
07:30 – 15:00 07:30 – 19:00 11:30 – 15:00

Wizyty komercyjne w Ośrodku

W Ośrodku realizujemy także diagnostykę i terapię psychologiczną oraz fizjoterapię pediatryczną jako usługi komercyjne. Specjaliści pracujący w Ośrodku i Poradniach przyjmują małych pacjentów oraz rodziców i opiekunów w dodatkowych terminach pracy Ośrodka.

  Godziny przyjęć w ramach wizyt komercyjnych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16:30 – 19:30
fizjoterapia
15:00 – 19:00
fizjoterapia
12:00 – 19:00
psychologia

Cennik usług komercyjnych

Diagnostyka i terapia realizowane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi.

Fizjoterapia dzieci (kinezyterapia):

 • Fizjoterapia pediatryczna - 170zł

 • Diagnostyka i terapia psychologiczna dzieci:

 • Wizyta diagnostyczna (Specjalista psychologii klinicznej) - 200zł
 • Psychoterapia indywidualna - 200zł

 • Kinezyterapia dzieci z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna):

 • Zajęcia indywidualne - 120zł
 • Zajęcia grupowe - 100zł


 • Prosimy o kontakt z Rejestracją w celu ustalenia wizyty komercyjnej.


  Więcej...